Deathblade Livestream in about 2 hours!!

Deathblade will be streaming live on Youtube shortly. Check the link below! Also special, guest: Littleshanks!

I’ll be talking on the subject “the truth about ‘face'” in Chinese web novels, giving some updates about my next major translation project A Will Eternal, commenting on the situation between Wuxiaworld and Qidian International, chatting with fellow translator Littleshanks, and taking questions and answers from you!

 

Check out the livestream here

14 thoughts on “Deathblade Livestream in about 2 hours!!” - NO SPOILERS and NO CURSING

  1. Kuroroi Kuroku yamiari kurakushi kokuni. Waga shinkono konko ni osomi tamo. Kakusei toki kurarei Mugei no kyo kainiji koto ari Mugei no yegami marito geintsuseo

   Odore! Odore! Odore!

   Waga tshikara no hongyui no zomoa houonkori ani. Nara munoo kiko houonkori ani! Baijo hishto shkanjikchi shienio ikitare. Honega! Jindo saidainori kuno kogeshiida. Korekosoda! Kyukyoku no kogeki maho !

   EXPLOSION!!!!

   1. Kuro yori kuroku yami yori kuraki shikkoku ni
    waga shinku no konkou wo nozomita mou
    kakusei no toki kitareri.
    Mubyou no kyoukai ni ochishi kotowari.
    Mu gyou no yugami to narite genshutsu seyo!
    Odore odore odore,
    waga chikara no honryuu ni nozomu wa houkainari.
    Narabu mono naki houkainari.
    Banshou hitoshiku kaijin ni kaeshi
    shin en yori kitare!
    Kore ga jinrui saidai no iryoku no kougeki shudan,
    kore koso ga kyuukyoku no kougeki mahou
    EXPLOOOSION!!

    Yours was way off…

Leave a Reply