ISSTH – Pronunciation Guide

Many early characters are not included in this list. If you have a request for the pronunciation of a particular character, please send a message to Deathblade!

An Zaihai – 安在海 – ān zài hǎi

Chen Fan – 陈凡 – chén fán

Chu Yuyan – 楚玉嫣 – chǔ yù yān (slow)

Chu Yuyan – 楚玉嫣 – chǔ yù yān (fast)

Choumen Tai – 丑门台 – chǒu mén tái

Dongluo Ling – 东洛灵 – dōng luò líng

Fang Mu – 方木 – fāng mù

Fang Yu – 方瑜 – fāng yú

Han Bei – 韩贝 – hán bèi

Huang Daxian – 黄大仙 – huáng dà xiān

Huang Daxian – 黄大仙 – huáng dà xiānr (with erhua)

Ji (Clan) – 季 – jì

Ji Fang – 季方 – jì fāng

Ji Hongdong – 季鸿东 – jì hóng dōng

Li (Clan) – 李 -lǐ

Li Daoyi – 李道 – lǐ dào yī

Li Fugui (Fatty) – 李富贵 – lǐ fùguì

Li Shiqi – 李诗琪 – lǐ shī qí

Meng Hao – 孟浩 – mèng hào

Shui Dongliu – 水东流 – shuǐ dōng liú

Song (Clan) – 宋 – sòng

Song Jia – 宋佳 – sòng jiā

Wang (Clan) – 王 – wáng

Wang Tengfei – 王腾飞 – wáng téng fēi

Wang Youcai – 王有才 – wáng yǒu cái

Wu Dingqiu – 吴丁秋 – wú dīng qiū

Xu Qing – 许清 – xǔ qīng

Ye Feimu – 叶非目 – yè fēi mù

Zhou Dekun – 周德坤 – zhōu dé kūn

I Shall Seal the Heavens – 我欲封天 – wǒ yù fēng tiān

Er Gen – 耳根 – ěrgēn

Xian Ni – 仙逆 – xiān nì

One thought on “ISSTH – Pronunciation Guide” - NO SPOILERS and NO CURSING

Leave a Reply